08Th2/20
Virus-Corona

Công văn phòng chống dịch viêm đường hô hấp chuẩn mới do chuẩn corona gây ra

260_BGDDT_GDTC.signed260_BGDDT_GDTC.signed https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftamduchearthospital.com%2Fviem-phoi-do-virus-corona%2F&psig=AOvVaw1_0ZomajBmRwVdNMo4h6JR&ust=1581255711268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCpjfOKwucCFQAAAAAdAAAAABAD